Nov

18

Sunday School

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Nov

18

Worship

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Nov

21

Family Night

Elvaston Community Church

Nov

25

Sunday School

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Nov

25

Worship

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Nov

28

Family Night

Elvaston Community Church

Dec

2

Sunday School

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Dec

2

Worship

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Dec

5

Family Night

Elvaston Community Church

Dec

9

Sunday School

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Dec

9

Worship

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Dec

12

Family Night

Elvaston Community Church

Dec

16

Sunday School

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Dec

16

Worship

Elvaston Community Church, 109 E Ohio St., Elvaston, IL 62334

Dec

19

Family Night

Elvaston Community Church